Smitterenhold

Smitterenhold

AB Solutions tilbyr og leverer kvalitetssikrete løsninger innen smittevernrenhold til alle typer bygg og bedrifter. For å kunne yte det aller beste innen alle standarder med tanke på kvalitet og sikring, dokumenteres alle operasjoner. Vi er en profesjonell aktør i en bransje som krever pålitelighet og spisskompetanse. Vi skreddersyr løsninger og leverer tjenester innen smitterenhold av høyeste kvalitet på markedet.

Våre ansatte kurses gjennomgående innen smittevernrenhold og våre kurs oppdateres etter det siste innen standarder og gjeldende regelverk. Vi opererer med kurs som er resultater av et samarbeid mellom oss og produktleverandørene våre.

Alle ansatte kurses for eksempel i:

 • Smittevern og smittevernrenhold.
 • Mikrobiologi.
 • Bruk av kjemi i renhold.
 • Ulike renholdsmetoder til ulike typer oppdrag.
 • HMS.

Kontakt oss om smitterenhold i dag!

For å kunne utføre renhold effektivt, trygt og sikkert i henhold til smittevern, vil våre ansatte alltid følge oppdaterte smittevernsrutiner. Dette er en del av vårt generelle hovedfokus, hvor det overordnede målet er å bevare helsen til våre kunder og ansatte. Dette skaper gode og trygge miljøer.

Forebyggende renhold

En svært viktig del av smitterenhold er den forebyggende delen. Når renhold er en del av det daglige smittevernet så anbefales det ofte ut fra ulike situasjoner, økt hyppighet av renholdet. Kontorlandskap, kantiner, toaletter og andre offentlige oppholdsrom har mange kontaktflater som skal holdes rene og eventuelt desinfiseres. Jo flere personer som har tilgang til disse overflatene, jo oftere bør renholdet gjennomføres.

For å hjelpe til med dette er tiltak som strategisk utplasserte og lett tilgjengelige desinfiseringsmidler, effektive tilleggstiltak. Andre tiltak som reduserer smitterisikoen og antall overflater, er installasjon av berøringsfrie desinfiseringsstasjoner, såpedispensere og for eksempel vaskeservanter.

Kontaktoverflater som krever økt renhold som en del av smittevernrenhold er blant annet:

 • Dørhåndtak, knotter, gelender og brytere
 • Toaletter og vaskeservanter
 • Bordoverflater, kontorpulter og resepsjonsområder
 • Telefonhåndtak, fjernkontroller, tastatur og andre typer kontorrekvisita
 • Berøringspanel i heis, minibank og for eksempel betalingsterminaler
 • Kaffetraktere, mikrobølgeovner, kjøleskap med mer

Desinfisering av overflater er en annen viktig del av forebyggende smittevernrenhold. Den ansatte vil gjøre en vurdering på alle overflater og avgjøre hvilke som må vaskes før desinfisering. Alt av overflødig og synlig smuss skal fjernes før overflaten desinfiseres. Her vil man benytte egnede midler i henhold til rutiner.

Enkelte tips med tanke på smitterenhold:

 • Kluter og mopper skiftes hyppig og en skal ikke bruke de samme i flere enn et rom.
 • Virus og bakterier trives i fuktig miljø. Brukes fuktige kluter under renholdet, så tørkes overflaten i etterkant med tørr klut.

Videre vil renholderen sjekke desinfiseringsmiddelets holdbarhet, virketid og dosering før anvendelse. Ved påføring av desinfiseringsmidler på overflater så ødelegges mikroorganismene som befinner seg der. For at dette skal gjøres effektivt så må disse overflatene være rene før påføring. Smittevernrenhold og dermed rengjøring er en meget viktig del av desinfiseringsarbeidet. Ikke bare kreves det rene overflater for at desinfiseringsmiddelet skal virke, men en trenger regelmessig rengjøring for å redusere og forhindre at bakterier får mulighet til å gro og formere seg.

Smitterenhold

Smittevask er en del av smitterenholdet. I tilfeller hvor bedrifter og arbeidsplasser har arbeidstakere som har fått påvist smitte, vil det være aktuelt med smittevask. Smittede som har oppholdt seg i lokaler og rom, vil risikere å ha etterlatt seg smitte i etterkant. Ved smittevask av slike rom følges egne prosedyrer.

Smitterenhold

Ved desinfisering og eller sterilisering av arealer utføres oppgavene i henhold til etablerte rutiner som gjeler i den spesifikke situasjonen. Ofte etableres det såkalte soner i forkant. Ved soner menes det områder som forenkler det praktiske ved oppgaven. Det kan være:

 • Ren sone
 • Transport og oppbevaringssone
 • Rengjøringssone

Underveis i renholdet og i etterkant kan hygienekontroller foretas for å dokumentere om resultatet er tilfredsstillende i forhold til ønsket resultat. Renholderen bruker verneutstyr som oppfyller oppgavenes krav. Dette er viktig for ikke å ta med seg smitte ut av arealet eller inn i ren sone. I tillegg beskytter dette renholderen for å selv bli smittet under utførelsen av oppgavene. Brukt verneutstyr fjernes i såkalt uren sone eller «sluse», før personen forlater arealet. Brukt verneutstyr og utstyr skal håndteres i henhold til gjeldende smitte og avfallshåndtering.

Når renholdere utfører denne typen oppgaver så kan verneutstyret som benyttes være en eller flere av disse tingene på listen:

 • Ansikts og eller munnmaske som for eksempel en respirator med filtrering av typen N95. Under enkelte oppgaver kan en også med fordel benytte luftrensemaskin.
 • Vern til øynene.
 • Hansker og overtrekk til sko.
 • Engangsdress eller engangskjortel.

Hva slags utstyr som benyttes i de mange ulike situasjonene avhenger av oppgaven og selve situasjonen. Enkelte oppgaver kan gjøres i vanlige klesplagg og i skotøy som kan desinfiseres i etterkant.

Selve utførelsen av smitterenholdet utføres i tråd med grundig opplæring slik at resultatene blir tilfredsstillende, og kundene trygge på arbeidet som er gjort.

Smittevernrenhold holder bedrifter i gang

Gode rutiner med tanke på renhold i forbindelse med smitte, holder hjulene i gang i alle bedrifter. Dårlig renhold og rutiner som ikke fungerer i praksis, medfører stor risiko for alle arbeidsplasser. Det skal svært lite til for at smitte på en arbeidsplass skaper store omveltninger og eventuelt midlertidig stans i arbeidet.

Smittevernrenhol

Resultatet kan i verste fall bli sykemeldinger og karantenetider for de ansatte. I tillegg vil dette kunne føre til stengte lokaler under smittevask og generell rengjøring før driften kan oppstarte igjen. Dette koster penger og er dårlig planlegging. Den menneskelige kostnaden kan dermed også bli altfor høy.

Bedrifter som i samarbeid med bedriftshelsetjenester foretar risikovurderinger med tanke på smitte, kommer frem til at det er til alles fordel at det satses på forebyggende smittevernrenhold. Ved å ligge i forkant arbeider en i tråd med gjeldende HMS- reglementer. Både arbeidsplassen og de ansatte tjener på at renholdet planlegges og utføres som en del av forebyggende tiltak for å redusere smitte.

Viktigheten av informasjon, god utnyttelse og samarbeid

For å bli god på forebyggende smittevern ved hjelp av renhold, så vil samarbeid mellom AB Solutions og kunden være viktig. Personene som beveger seg eller oppholder seg i arealene som det er snakk om, har behov for riktig og utfyllende informasjon. Ved å være kreative og finne måter en kan utnytte de fysiske lokalene på, kan en sammen med effektiv og planmessig smitterenhold, kraftig redusere risikoen for smitteoverføring.

Informasjon

Opplæring i hvordan en unngår å ta unødvendig på overflater er med på å forsterke effektivt renhold. I en bygning hvor mange mennesker daglig oppholder seg i korte eller lengre perioder, kan enkelte små ting utgjøre en stor forskjell. Plansjer og informative skriv på utsatte steder, fungerer som gode påminnelser. Slike påminnelser sammen med hyppigere renhold i utsatte perioder hvor smittetrykket er større enn normalt, er en viktig del av smittevernet.

Praktiske geografiske løsninger

Bedrifter oppmuntres til å være kreative i utnyttelse av den fysiske plassen på arbeidsstedene. Større bedrifter med store lokaler har både en fordel, men også en ulempe. Fordelen er at lokalene gjerne er større og det er enklere å dele de ansatte opp i grupper for å redusere hvor mange personer som samtidig kan befinne seg i samme rom. Ulempen er selvfølgelig at det er flere personer som skal fungere sammen og fremdeles opprettholde anbefalt avstand til hverandre.

Flere velger å følge anbefalingene om renhold av kritiske overflatepunkter 2 ganger per dag. Den ene gangen vil ofte være renhold av hele bygget om morgenen eller på kveldstid. Renhold nummer 2 bør finne sted midtveis i arbeidsdagen. Ideelt sett er lunsjen et godt tidspunkt. For å forhindre at for mange mennesker er samlet på et sted så kan en dele opp renholdet etter etasjer eller kontorlandskaper. Det vil si at de ansatte tar pauser på ulike tidspunkt i løpet av dagen. På denne måten vil renholderen kunne utføre oppgaven effektivt og sikre at utsatte kontaktflater rengjøres hyppigere.

Velfungerende smitterenhold gir gode resultater

Enhver situasjon vurderes ut fra type oppdrag og produktene som benyttes. For å oppnå det beste resultatet skreddersyr vi løsninger som sikrer at alle punkter for et velfungerende smitterenhold oppfylles. Endrer situasjonen seg og behovene øker, er AB Solution en fleksibel partner som tilpasser seg og kan møte nye utfordringer.

For å kunne være god på smittevernrenhold, er oppdatert og riktig kunnskap sammen med dyktige ansatte det som utmerker oss. Våre renholdere kan faget og utfører oppgavene på en profesjonell måte som vises gjennom bred faglig kompetanse. Jevnlige gjennomganger av rutiner og prosedyrer er en del av arbeidet som vises i kvalitetssikringen. 

Kontakt oss i dag!

Send oss en melding i skjemaet under, og vi vil svare deg så snart som mulig.
Du kan også ringe oss på 4178 1000 hverdager 08-16.

Vennligs fyll inn navn
Vennligs fyll inn epost

Vennligs aksepter