Kvalitet & miljø

Kvalitet & Arbeidsmiljø

AB Solutions er ISO sertifisert innen standardene for Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø

Kvalitetspolitikk

AB Solutions skal tilfredsstille kravene i NS EN-ISO 9001:2015 samt alle relevante lover og forskrifter. Vi skal sette service i system på en måte som sikrer kvalitet i alle ledd. Vi skal levere det vi har avtalt med kunden og samfunnet for øvrig. Vi skal se etter nye tjenester vi kan levere kunden for å gi kunden en effektiv hverdag slik at kunden kan ha fokus på egen forretningsdrift. Vi skal ha fokus på kontinuerlig forbedring i alle våre prosesser.

Et kvalitetssystem etter ISO 9001:2015 sikrer:

 • fokus på kundens krav og forventninger
 • fokus på ledelsens forpliktelser
 • styring med interne prosesser
 • hensiktsmessig intern kommunikasjon
 • fastlagte oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
 • større effektivitet
 • grunnlag for å vurdere forbedringer

Arbeidsmiljø og sikkerhet – OHSAS 18001:2007

I AB Solutions er den enkelte ansatte hovedressursen i leveransen av våre tjenester. Vi skal tilby et sunt og trygt arbeidsmiljø og forplikter oss til å ha fokus på kontinuerlig forbedring. Som en del av sertifiseringsprosessen for OHSAS 18001:2007 har vi kartlagt prosesser og håndtering av fareidentifikasjon, risikovurdering, arbeidsmiljøledelse, kompetanse, opplæring og kommunikasjon. Vi samarbeider også tett med Bedriftshelsetjenesten for å minimere risikoen for våre medarbeidere.

HMS Policy

Vårt overordnede mål er å beskytte mennesker, miljø og materielle verdier, bevare liv og helse til alle ansatte, og ha et trygt miljø for våre kunder.

Alle ansatte i AB Solutions har et ansvar for å sikre et fult forsvarlig arbeidsmiljø. Lederne har ansvar for at tjenesteleveransen drives i samsvar med AB Solutions visjon, verdier og forretningsetikk, lover og myndighetskrav. HMS-arbeidet har til hensikt å skape sikre og sunne arbeidsplasser, verne om ytre miljø og beskytte eiendom.

Et godt og strukturert HMS-arbeid fører til lavere sykefravær og lavere turnover. Det innebærer høyere leveringssikkerhet for våre kunder.

Vi tror at uønskede hendelser kan unngås, og vi arbeider derfor kontinuerlig med et sikret arbeidsmiljø. Vi vil bestrebe oss på å overholde alle gjeldende lover, forskrifter og våre egne tilleggskrav. Vi vil hele tiden arbeide for å legge forholdene til rette slik at arbeidet kan utføres uten at personell, miljø og materielle verdier utsettes for ulykker, eller brann.

For å nå våre mål er det viktig at vi har fokus på forebyggende tiltak, og er oppmerksom på at dette reduserer sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer.For å støtte opp om dette arbeidet oppfordres ansatte til å rapportere uhell, så vi kan finne årsaken og gjøre tiltak for å unngå gjentakelse.

Sertifiseringer & Godkjenninger

 • Offentlig godkjent renholdsbedrift
 • Godkjent lærlingebedrift
 • Svanemerket Renhold
 • ISO 9001:2015 - Kvalitet og ledelse
 • ISO 14001:2015 – Miljø
 • OHSAS 18001:2007 – Arbeidsmiljø
 • Achilles JQS - Krav til tjenester for olje og gass bransjen
 • Sellicha - Krav til tjenester for energibransjen
 • TransQ - Krav til tjenester for transport/samferdselsbransjen
 • Startbank - Krav til tjenester for bygg- og anleggsbransjen
 • Kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge
 • Medlemsbedrift i NHO/NHO Service

Miljø

AB Solutions skal gjennom sin miljøpolitikk aktivt jobbe for å redusere bedriftens negative miljøpåvirkning. Gjennom miljøstyringssystemet skal vi tilstrebe en ressursutnyttelse som gir best mulig miljøgevinst innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, og i henhold til det aktuelle lovverk.

Svanemerket Renhold

AB Solutions har siden mars 2016 levert svanemerket renhold. Vi har årlig gjennomgang av produktene vi benytter for å sikre en mest mulig miljøvennlig drift.

Lisensnr

Miljø – ISO 14001:2015

Gjennom vårt styringssystem for miljø vil vi sikre at lovbestemte krav og andre krav som vi pålegges følges. Vi sikrer at selskapets miljøpolitikk, prosedyrer og mål blir gjenstand for revisjon både fra internt og eksternt hold. Vi har fokus på kontinuerlig forbedring i vårt miljøarbeid og ønsker med sertifiseringen å vise at vi tar et samfunnsansvar i forhold til miljø.

Kontakt oss i dag!

Send oss en melding i skjemaet under, og vi vil svare deg så snart som mulig.
Du kan også ringe oss på 4178 1000 hverdager 08-16.

Vennligs fyll inn navn
Vennligs fyll inn epost

Vennligs aksepter