ISO Sertifisering

ISO Sertifisering

AB Solutions er ISO sertifisert innen Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø

Kvalitet – ISO 9001:2015
For å sikre at vi lever opp til kundekrav, leverandørkrav og egne krav har vi valgt å bygge opp et kvalitetssystem som tilfredsstiller ISO - 9001:2015 standarden. Sertifisering og utvikling av et kvalitetssystem etter 9001:2015 standarden innebærer avdekking og beskrivelse av bedriftens prosesser og kontinuerlig fokus på forbedring. Resultatet er:

  • fokus på kundens krav og forventninger
  • fokus på ledelsens forpliktelser
  • styring med interne prosesser
  • hensiktsmessig intern kommunikasjon
  • fastlagte oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
  • større effektivitet
  • grunnlag for å vurdere forbedringer                                        

I AB Solutions skal alle medarbeidere jobbe for å forbedre våre rutiner. I bedriftens interne avvikssystem registrerer vi uønskede hendelser slik at vi kan iverksette tiltak og lære av disse. Vi ble sertifisert første gang i 2012, men har jobbet etter prinsippene i ISO 9001 standarden i flere år før dette. Sertifikatet er utstedt for tjenestene renhold, periodisk renhold og Eiendomsservice.

AB Solutions Kvalitetspolitikk

Vi skal sette service i system på en måte som sikrer kvalitet i alle ledd. Vi skal levere det vi har avtalt med kunden og gi kunden en god opplevelse av vår leveranse. Vi skal se etter nye tjenester vi kan levere kunden for å gi kunden en effektiv hverdag slik at kunde skal kunne ha fokus på sin forretningsdrift.

Arbeidsmiljø og sikkerhet – OHSAS 18001:2007
I vår organisasjon er den enkelte ansatte hovedressursen i leveransen av våre tjenester. Vi skal tilby et sunt og trygt arbeidsmiljø og forplikter oss til å ha fokus på kontinuerlig forbedring. Som en del av sertifiseringsprosessen for OHSAS 18001:2007 har vi kartlagt prosesser og håndtering av fareidentifikasjon, risikovurdering, arbeidsmiljøledelse, kompetanse, opplæring og kommunikasjon. Vi samarbeider også tett med Bedriftshelsetjenesten for å minimere risikoen for våre medarbeidere.  

HMS Policy

Vårt overordnede mål er å beskytte mennesker, miljø og materielle verdier, bevare liv og helse til alle ansatte, og ha et trygt miljø for våre kunder.

HMS-arbeidet er et lederansvar som skal drives i samsvar med AB Solutions visjon, verdier og forretningsetikk, lover og myndighetskrav. HMS-arbeidet har til hensikt å skape sikre og sunne arbeidsplasser, verne om ytre miljø og beskytte eiendom. AB Solutions er sertifisert etter Arbeidsmiljøstandarden OHSAS 18001:2007.

Et godt og strukturert HMS-arbeid fører til lavere sykefravær og lavere turnover. Det innebærer høyere leveringssikkerhet for våre kunder. Samtidig fører høy HMS-standard i våre leveranser til at også våre kunder får høyere måloppnåelse når det gjelder HMS-variabler i sin virksomhet.

Vi tror at uønskede hendelser kan unngås, og vi arbeider derfor kontinuerlig med et sikret arbeidsmiljø. Vi vil bestrebe oss på å overholde alle gjeldende lover, forskrifter og våre egne tilleggskrav. Vi vil hele tiden arbeide for å legge forholdene til rette slik at arbeidet kan utføres uten at personell, miljø og materielle verdier utsettes for ulykker, eller brann.

For å nå våre mål er det viktig at vi har fokus på forebyggende tiltak, og er oppmerksom på at dette reduserer sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer.  For å støtte opp om dette arbeidet oppfordres ansatte til å rapportere uhell, så vi kan finne årsaken og gjøre tiltak for å unngå gjentakelse.

Kontakt oss i dag!

Send oss en melding i skjemaet under, og vi vil svare deg så snart som mulig.
Du kan også ringe oss på 4178 1000 hverdager 08-16.

Vennligs fyll inn navn
Vennligs fyll inn epost

Vennligs aksepter